Audyty BHP

Audyty BHP

Specjalizujemy się w prowadzeniu profesjonalnych audytów BHP i PPOŻ. w zakładach pracy z różnych branż – od branży produkcyjnej, spożywczej, drzewnej, usługowej przez administracyjną, czy też przemysłową. Tworzymy jeden z najsilniejszych zespołów audytowych w Polsce, co doceniło wielu bardzo wymagających partnerów biznesowych.

Dla kogo jest audyt?

Z naszych usług korzystają zarówno firmy, które posiadają Służby BHP i chcą zweryfikować poprawność działań, spojrzeć na stan BHP innym okiem, jak i firmy, które dopiero budują system bezpieczeństwa i potrzebują czytelnej listy wytycznych, które należy wdrożyć.

Sela BHP - audyty BHP
Sela BHP - audyty BHP

Cele audytu

Naszym celem jest weryfikacja obecnego stanu w zakresie BHP i PPOŻ., wskazanie obszarów do poprawy (wąskich gardeł), stworzenie pakietu zaleceń i rekomendacji, by uczynić Wasz zakład jeszcze bezpieczniejszym miejscem pracy. Zależy nam na obiektywnym spojrzeniu na stan Firmy pod kątem BHP i PPOŻ. oraz na tym, by Wasza Firma spełniała wszystkie normy i standardy prawne zapewniając bezpieczeństwo Waszym pracownikom i środowisku.

Kto przeprowadza audyty?

Zespoły audytowe tworzą doświadczeni Specjaliści BHP, PPOŻ., Inspektorzy Pracy specjalizujący się w poszczególnych obszarach tj. prace szczególnie niebezpieczne, energetyczne, w obrębie dostosowania maszyn do minimalnych wymogów, ergonomia stanowisk pracy, prawo pracy i wiele innych. Nasze działania audytowe prowadzimy na terenie całej Polski oraz w polskich przedsiębiorstwach z zagranicznymi oddziałami – w Niemczech, Czechach, na Słowacji.

Zainteresowany?Wyślij formularz darmowej wyceny!

Jakie obszary obejmuje audyt BHP?

Najczęściej wybieranym rodzajem audytu jest audyt całościowy będący fotografią stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w oparciu o obszary tj.:

 • obecnie funkcjonujący system BHP
 • bezpieczeństwo prowadzonych procesów pracy
 • szkolenia BHP
 • badania lekarskie
 • system funkcjonowania pierwszej pomocy i ewakuacji
 • dokumentacja BHP
 • czynniki szkodliwe na stanowiskach pracy
 • maszyny, urządzenia, narzędzia
 • obiekty budowlane
 • uprawnienia dodatkowe
 • wypadki przy pracy i wiele innych.

Obserwujemy czynności wykonywane przez pracowników, dotychczasowe zabezpieczenia techniczno-organizacyjne prac, maszyn i urządzeń, kulturę bezpieczeństwa, czy zachowania pracownicze. Finalny zakres audytu ustalamy zawsze z naszymi Klientami.

Sela BHP - audyty BHP
Sela BHP - audyty BHP

Czego potrzebujemy, by przeprowadzić audyt?

 • pełnego zakresu danych w badanych obszarach
 • dostępu do kontrolowanych pomieszczeń, maszyn, urządzeń, dokumentacji
 • obecności i współpracy z osobami kierującymi audytowanymi obszarami, które dysponują wiedzą, doświadczeniem w procesach pracy
 • zaufania.

Rezultaty audytu

Opracowaliśmy unikatową formę Raportu z Audytu, który jest dokumentem niezwykle czytelnym, stanowiącym nie tylko szczegółowy opis obecnego stanu BHP lecz przede wszystkim katalog zaleceń, rekomendacji, check listę z chronologicznym ujęciem pożądanych zmian. Poza twardymi rekomendacjami proponujemy zawsze działania miękkie, dodatkowe – szyte na miarę potrzeb szkolenia i aktywności. Zakończeniem audytu nie jest wyłącznie Raport, a spotkanie z kluczowym w Twojej Firmie zespołem. Omawiamy obecny stan bezpieczeństwa i prezentujemy nasze rekomendacje.

Zainteresowany?Wyślij formularz darmowej wyceny!

Jakie są korzyści z przeprowadzonego audytu?

Przede wszystkim wiedza. Wiedza na temat tego czy spełniasz wymogi prawne i czy możesz spać spokojnie. Artykuł 207 Kodeksu pracy stwierdza wprost, że to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. 

Zgodnie z § 2 tego przepisu, pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie odpowiednich warunków BHP, zgodnych z aktualnymi i odpowiednimi osiągnięciami nauki i techniki. 

Przeprowadzony audyt będzie dla Ciebie wskazówką co funkcjonuje prawidłowo, a co obligatoryjnie należy zmienić.

Sela BHP - audyty BHP

Wdrożenie zmian sprawi, że:

 • Twoja Firma będzie bezpieczniejszym i bardziej atrakcyjnym miejscem pracy, a Ty staniesz się atrakcyjnym pracodawcą, który dba o swój zespół
 • wzmocnisz kulturę bezpieczeństwa i tym samym kulturę pracy
 • wprowadzone zmiany wpłyną na zmniejszenie wypadków przy pracy i sytuacje potencjalnie wypadkowe
 • wzmocnisz morale zespołu
 • wdrożysz optymalizacje i udogodnienia, co niewątpliwie twój zespół doceni
 • usprawnisz system bezpieczeństwa
 • wyeliminujesz lub ograniczysz zagrożenia wpływające na utrzymanie procesów produkcyjnych oraz zdrowie i życie pracowników
 • będziesz spał spokojnie wiedząc co naprawić przed organami nadzoru.
Sela BHP - audyty BHP

Życie po audycie

Nasza współpraca nie musi się tu zakończyć. Prowadzimy także naszych Klientów we wdrożeniu zmian, wspierając, motywując i podpowiadając jak uczynić Waszą Firmę bezpiecznym miejscem pracy. Wprowadzamy najwyższe standardy, aktywizujemy pracowników i dążymy do tego, aby środowisko pracy było jak najbardziej przyjazne oraz bezpieczne.

Zapraszamy do stałej współpracy – outsourcingu usług BHP, wówczas na stałe będziemy troszczyć się o bezpieczeństwo Twojej Firmy i Twojego zespołu.

Przykładowa lista obszarów audytowych

 1. Szkolenia BHP:
  • ważność szkoleń BHP pracowników na podstawie dostarczonych rejestrów lub wybranej grupy pracowników
  • zgodność programów szkoleń z zagrożeniami występującymi w środowisku pracy
  • poprawność programów oraz sposobu przeprowadzenia instruktażów stanowiskowych
  • kompletność dokumentacji szkoleń (protokoły, listy obecności, protokoły z egzaminów, dzienniki szkoleń, testy egzaminacyjne, rejestry szkoleń).
 2. Badania lekarskie:
  • weryfikacja badań lekarskich pod kątem rejestrów oraz aktualności losowo wybranych pracowników
  • poprawność wystawianych skierowań
  • ocena umowy z lekarzem medycyny pracy.
 3. Pierwsza pomoc:
  • dostępność i skład apteczek pierwszej pomocy
  • ocena ilości oraz przeszkolenia osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy na terenie zakładu
  • weryfikacja zgodności składu apteczek z zaleceniami lekarza medycyny pracy sprawującego opiekę nad zakładami.
 4. Dokumentacja BHP tj.:
  • oceny ryzyka zawodowego (weryfikacja dokumentu oraz zapoznania się z oceną ryzyka zawodowego przez pracowników)
  • normy przydziału odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej oraz poprawne nimi gospodarowanie
  • polityka BHP, zarządzenia wewnętrzne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, regulamin pracy, zarządzenia dotyczące porządku pracy oraz inne ewentualnie występujące dokumenty tj. kodeks etyczny itp.
  • karty charakterystyk – aktualność, zgodność, rejestr ocen ryzyka, zapoznanie pracowników, weryfikacja środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z wymaganiami karty, ocena prawidłowości użytkowania, składowania, magazynowania, wentylowania itp.
  • instrukcje BHP – poprawność wykonania, dostępność, zgodność z faktycznym stanem użytkowanych maszyn i urządzeń, zgodność z aktualnymi wymogami prawa
  • akta osobowe – weryfikacja akt osobowych kilku wybranych losowo pracowników pod kątem poprawności i kompletności dokumentacji bhp i ppoż.
 5. Czynniki szkodliwe na stanowiskach pracy:
  • identyfikacja zagrożeń oraz czynników szkodliwych
  • weryfikacja zgodności prowadzonych pomiarów z ilością zidentyfikowanych czynników
  • ocena poprawności wykonania pomiarów (częstotliwość, terminowość)
  • ocena sposobu informowania pracowników o występujących na stanowiskach pracy czynnikach szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych oraz metodach eliminacji bądź ograniczenia ich oddziaływania.
 6. Maszyny, urządzenia, narzędzia:
  • ocena stanu maszyn i urządzeń pod kątem spełnienia przez nich minimalnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa użytkowania
  • ocena poprawności zastosowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych chroniących pracowników przed zagrożeniami wynikających z ich użytkowania
  • weryfikacja kompletności dokumentacji maszyn (instrukcje, DTR, przeglądy, serwis itp.)
  • ocena poprawności informowania pracowników o występujących zagrożeniach (oznakowanie)
  • weryfikacja aktualności dopuszczenia sprzętu przez organy nadzoru (UDT).
 7. Obiekty budowlane:
  • dokumentacja budowlana
  • hale produkcyjne
  • pomieszczenia pracy biurowej
  • pomieszczenia sanitarne, szatnie
  • pomieszczenia socjalne
  • kotłownie
  • magazyny
  • wiaty
  • miejsca składowania odpadów
  • parking i inne występujące.
 8. Uprawnienia dodatkowe
  • operatorzy wózków widłowych
  • operatorzy maszyn
  • konserwatorzy
  • elektrycy
  • prace na wysokości.
 9. Wypadki przy pracy:
  • przegląd dokumentacji wypadków przy pracy
  • rejestry wypadków przy pracy
  • prawidłowość sporządzania dokumentacji powypadkowej
  • analiza wprowadzonych rozwiązań technicznych i organizacyjnych wynikających z zaleceń dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy
  • kontrola rejestru chorób zawodowych.
Zainteresowany?Wyślij formularz darmowej wyceny!

Wybierz usługę BHP, która Cię interesuje

Zainteresowany współpracą?
Sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się z nami
Sela BHP - logo kolor czarny napis
Sela Sp. z o.o.
Szybki kontakt
Zadzwoń
+48 509 127 746
Zadzwoń
Scroll to Top