Wstępne Szkolenia BHP

Wstępne Szkolenia BHP

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie nowo zatrudnionego pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy. W związku z powyższym szkolenie wstępne powinno się odbyć w pierwszym dniu pracy i co ważne, obowiązkowo w czasie pracy i na koszt pracodawcy. 

Jaki jest ich cel i zakres?

Ich celem jest dostarczenie pracownikowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz zapoznanie z zagrożeniami występującymi na konkretnych stanowiskach pracy. Dzieli się on na Instruktaż Ogólny, który przeprowadza nasz Specjalista ds. BHP oraz Instruktaż Stanowiskowy, który leży w obowiązku przełożonego.

Sela BHP - szkolenia wstępne
Sela BHP - szkolenia wstępne BHP

Dla kogo są wstępne szkolenia BHP?

Szkoleniom wstępnym według prawa (art. 2373 § 1 Kodeksu pracy) podlegają wszyscy zatrudnieni bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, w tym również osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego, pracownicy zatrudnieni w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy, a także praktykanci. 

Pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zainteresowany?Wyślij formularz darmowej wyceny!

Kto i jak powinien przeprowadzić Instruktaż Ogólny?

Instruktaż ogólny prowadzi Specjalista ds. BHP, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania. 

Może go też przeprowadzić pracownik wyznaczony przez pracodawcę, posiadający zasób wiedzy i umiejętności, zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Co ważne – szkolenie wstępne powinno trwać:

 • nie krócej niż 3 godziny lekcyjne (instruktaż ogólny), czyli 2 godziny i 15 minut
 • co najmniej 8 godzin lekcyjnych (instruktaż stanowiskowy).

Cel i etapy przeprowadzania instruktażu stanowiskowego

Instruktaż stanowiskowy odbywa się na stanowisku pracy, na którym pracownik będzie pracował. Ma na celu zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi na tym stanowisku, sposobami ochrony przed nimi oraz metodami bezpiecznego wykonywania swojej pracy. 

Sela BHP - szkolenia wstępne BHP

Instruktaż powinien obejmować następujące etapy:

 1. rozmowę wstępną instruktora (np. przełożony pracownika, mistrz, brygadzista) z pracownikiem
 2. pokaz i objaśnienie przez instruktora wszystkich czynności, jakie ma wykonywać pracownik na stanowisku pracy z zachowaniem bezpiecznych metod pracy
 3. próbne wykonanie czynności przez pracownika i ewentualna ich korekta przez instruktora
 4. samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora.

Instruktaż stanowiskowy powinien zakończyć się sprawdzianem wiadomości z zakresu bezpiecznego wykonywania pracy. Jego pozytywny wynik stanowi podstawę do dopuszczenia pracownika do pracy na określonym stanowisku.

Instruktaż stanowiskowy ma na celu zapewnienie jego uczestnikom zapoznania się z:

 • czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy
 • ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą
 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki
 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.
Zainteresowany?Wyślij formularz darmowej wyceny!
Sela BHP - szkolenia wstępne BHP

Co z dokumentacją?

Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i stanowiskowego powinno być potwierdzone przez niego na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika. Oświadczenie pracownika o odbyciu szkolenia wstępnego powinno zawierać jego imię i nazwisko, miejsce i datę odbycia szkolenia oraz podpis.

Oprócz omówionego oświadczenia pracodawca powinien zadbać o wypełnienie i zamieszczenie w aktach osobowych pracownika tzw. karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jakie są formy szkoleń wstępnych?

Szkolenia wstępne mogą być organizowane w formie stacjonarnej, e-learningu lub online za pomocą określonej platformy. W naszej ofercie znajdują się szkolenia we wszystkich podanych wariantach, ze względu na fakt, iż posiadamy autorską platformę e-learningową o nazwie znamBHP.pl

Jest to aktualnie najwygodniejsza i najbezpieczniejsza forma szkoleń, która okazała się niezwykle przydatna w dobie pandemii.

Sela BHP - szkolenia wstępne BHP

Co nas wyróżnia?

 • przeprowadzamy wstępne szkolenia BHP dla każdej grupy pracowników i to zarówno w siedzibie naszej firmy jak i u Klienta
 • dopasowujemy materiały i narzędzia do indywidualnych potrzeb uczestników
 • korzystamy z różnego rodzaju nowinek technicznych, które są wartością dodaną do naszych szkoleń, np. gogle VR
 • posługujemy się jasnym i zrozumiałym językiem
 • podkreślamy i uzmysławiamy kursantom jak ważne jest przestrzeganie wszelkiego rodzaju zasad i przepisów dla ich zdrowia i życia
 • budujemy kulturę bezpieczeństwa od pierwszego dnia pracownika
 • nie straszymy BHP tylko pokazujemy jego wartość!

Pamiętajmy!

Szkolenie wstępne organizowane w pierwszym dniu pracy nowo zatrudnionego pracownika jest jego pierwszym kontaktem z firmą! 

Profesjonalnie przeprowadzone, dopasowane treścią do określonych zagrożeń, ciekawe, zrozumiałe i wyczerpujące, da mu poczucie pewności, że jego nowy pracodawca dba o jego zdrowie i bezpieczeństwo. Jest to ogromna wartość dodana, która już od pierwszego momentu spotkania, będzie procentowała rozwojem kultury bezpieczeństwa w Twojej firmie.

Zainteresowany?Wyślij formularz darmowej wyceny!

Wybierz usługę BHP, która Cię interesuje

Zainteresowany współpracą?
Sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się z nami
Sela BHP - logo kolor czarny napis
Sela Sp. z o.o.
Szybki kontakt
Zadzwoń
+48 509 127 746
Zadzwoń
Scroll to Top