Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy realizowanych przez Sela Sp. z o.o. oraz Centrum Szkoleń Sela Sp. z o. o.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad na jakich Centrum Szkoleń Sela Sp. z o. o. realizuje szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego itp., poprzez szkolenia stacjonarne lub szkolenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (on-line) grup otwartych oraz zamkniętych, a także szkolenia w formie e-learningu poprzez stronę znambhp.pl.
 2. Definicje
  • ZLECENIOBIORCA/ ORGANIZATOR SZKOLENIA – Centrum Szkoleń Sela Sp. z o.o., z siedzibą ul. św. Kingi 5a, 65-215 Zielona Góra, nr ewidencyjny 2.08/00065/2015
  • ZLECENIODAWCA/PRACODAWCA – podmiot, z którym Zleceniobiorca zawarł umowę dotyczącą realizacji szkoleń lub w innej formie zlecił Centrum Szkoleń Sela Sp. z o.o. przeprowadzenie szkolenia
  • UCZESTNIK SZKOLENIA – osoba zgłoszona do szkolenia i powiadomiona o nim przez Zleceniodawcę
  • PROWADZĄCY SZKOLENIE – osoba z ramienia Centrum Szkoleń Sela Sp. z o. o. posiadająca odpowiedni zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe oraz przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia
  • PROGRAM SZKOLENIA – szczegółowy plan szkolenia opracowany przez Pracodawcę lub w porozumieniu z Pracodawcą przez Organizatora szkolenia prowadzącego działalność szkoleniową w dziedzinie bhp, na podstawie ramowych programów szkolenia
  • DOKUMENTACJA SZKOLENIA – dokumentacja potwierdzająca przebieg oraz ukończenie szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.)
  • PLATFORMA E-LEARNINGOWA – serwis internetowy Centrum Szkoleń Sela Sp. z o. o. prowadzony pod adresem: www.znambhp.pl umożliwiający odbycie szkolenia w formie samokształcenia kierowanego
  • ŚRODKI DYDAKTYCZNE/ MATERIAŁY – stosowane na poczet szkolenia filmy, sprzęty (np. fantomy, ćwiczeniowe aparaty AED), flipcharty, tablice interaktywne, skrypty, materiały szkoleniowe, itp., materiały zawarte na platformie e-learningowej www.znambhp.pl
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Zleceniobiorca i Zleceniodawca jest zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz do korzystania z materiałów udostępnionych przez Usługobiorcę zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest dokonanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.znambhp.pl lub w formie mailowej oraz akceptacja niniejszego regulaminu. Zgłoszenia w formie telefonicznej są również przyjmowane, natomiast w dalszej kolejności muszą być potwierdzone drogą e-mailowa. Zlecenie wykonania szkoleni jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 2. Szkolenia obowiązkowe (tj. szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy) są zwolnione z podatku VAT. Do pozostałych szkoleń zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej z obwiązującymi przepisami prawa. Przed zdecydowaniem się na szkolenie osoba zainteresowana jest każdorazowo informowana o ostatecznej cenie szkolenia.
 3. Opłaty za szkolenia stacjonarne oraz szkolenia w formie telekonferencji należy dokonać na rachunek bankowy wskazany na fakturze, nie później niż w terminie 7 dni od daty jej wystawienia.
 4. Opłaty za szkolenia przeprowadzone przez platformę e-learningową www.znambhp.pl, na podstawie faktury wysłanej na adres e-mail Zleceniodawcy, należy dokonać na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Potwierdzenie dokonania wpłaty należy przedstawić Zleceniobiorcy przed uruchomieniem szkolenia.
 5. W tytule przelewu należy wpisać nr faktury zakupionego szkolenia.

§ 3 SZKOLENIA STACJONARNE

 1. Zleceniobiorca oświadcza, iż prowadzi szkolenia dla firm z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego i innych pokrewnych zgodnie z aktualnym stanem prawnym, a także w oparciu o wiedzę, doświadczenie, dobre praktyki oraz z wykorzystaniem najnowszych metod szkoleniowych i środków dydaktycznych.
 2. Organizator realizuje szkolenia w zakresie, terminach i miejscu szczegółowo uzgodnionym z Pracodawcą.
 3. Organizator w porozumieniu z Pracodawcą opracowuje programy szkolenia na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zm.) oraz dostosowuje je do potrzeb, specyfiki oraz przyjętych zasad i metod pracy na podstawie materiałów udostępnionych przez Pracodawcę.
 4. Cena szkolenia uwzględnia:
  • organizację i przeprowadzenie szkolenia, które jest przedmiotem zamówienia
  • udostępnione materiały szkoleniowe
  • przeprowadzenie egzaminu będącego teoretycznym i praktycznym sprawdzeniem wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy z wykorzystaniem
  • treści szkolenia
  • wystawienie zaświadczeń, potwierdzających odbycie szkolenia
  • przekazanie pełnej dokumentacji dotyczącej szkolenia.
 5. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do aktywnego udziału w całości szkolenia, a także zachowania się zgodnie z zasadami kultury osobistej oraz ogólnie przyjętych norm społecznych. W przypadku nieodpowiedniego zachowania się uczestnika szkolenia, utrudniającego jego przeprowadzenie, prowadzący szkolenie ma prawo do wykluczenia go z dalszej części szkolenia.
 6. Uczestnicy zobowiązani są do posługiwania się środkami dydaktycznymi wykorzystywanymi na potrzeby szkolenia w sposób zgodny z przeznaczeniem, w czasie i zgodnie z instrukcjami podawanymi przez Prowadzącego szkolenie.
 7. Odpowiedzialność materialna za zniszczenie środków dydaktycznych, wykorzystywanych na potrzeby szkolenia, przez posługiwanie się nimi w sposób niezgodny z instrukcjami Prowadzącego szkolenie spoczywa na Uczestniku szkolenia.
 8. Uczestniczenie jedynie w części szkolenia nie upoważnia Uczestnika szkolenia do podejścia do egzaminu sprawdzającego.
 9. Uczestniczenie w części szkolenia skutkujące brakiem możliwości podejścia do egzaminu sprawdzającego dyskwalifikuje Uczestnika szkolenia, uniemożliwiając jednocześnie Zleceniobiorcy wypełnienie §3.4 Regulaminu szkoleń. Sytuacja ta nie zwalnia Zleceniodawcy z opłaty za szkolenie.
 10. 10. Wystawienie duplikatu zaświadczenia odbywa się na pisemną prośbę Zleceniodawcy przekazaną drogą e-mailową (e-mail: szkolenia@selabhp.pl, biuro@selabhp.pl, po uiszczeniu opłaty w wysokości 20 zł netto + VAT za 1 sztukę duplikatu na konto Zleceniobiorcy, na podstawie wystawionej faktury (cena obejmuje koszt zaświadczenia, koszty pracy pracownika, koszty wysyłki listem poleconym).

§ 4 SZKOLENIA W FORMIE TELEKONFERENCJI

 1. Zleceniobiorca oświadcza, iż prowadzi szkolenia dla firm z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego i innych pokrewnych zgodnie z aktualnym stanem prawnym, a także w oparciu o wiedzę, doświadczenie, dobre praktyki oraz z wykorzystaniem najnowszych metod szkoleniowych i środków dydaktycznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (telekonferencja on-line).
 2. Organizator realizuje szkolenia w zakresie, terminach i miejscu szczegółowo uzgodnionym z Pracodawcą.
 3. Organizator ustala w porozumieniu z Pracodawcą dogodną formę ustanowienia połączenia on-line na czas szkolenia w formie telekonferencji.
 4. Dobór środka komunikacji elektronicznej, rodzaju opcji i ewentualnych dodatkowych kosztów korzystania z zewnętrznych platform będzie ustalony na podstawie konsultacji stron.
 5. Organizator w porozumieniu z Pracodawcą dostosowuje programy szkolenia do potrzeb, specyfiki oraz przyjętych zasad i metod pracy na podstawie materiałów udostępnionych przez Pracodawcę.
 6. Cena szkolenia uwzględnia:
  • organizację i przeprowadzenie szkolenia, które jest przedmiotem zamówienia
  • wysłanie informacji / zaproszeń na szkolenie
  • udostępnione materiały szkoleniowe
  • przeprowadzenie egzaminu będącego teoretycznym i praktycznym sprawdzeniem wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy z wykorzystaniem
  • treści szkolenia
  • wystawienie zaświadczeń, potwierdzających odbycie szkolenia
  • przekazanie pełnej dokumentacji dotyczącej szkolenia
 7. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do aktywnego udziału w całości szkolenia, a także zachowania się zgodnie z zasadami kultury osobistej oraz ogólnie przyjętych norm społecznych. W przypadku nieodpowiedniego zachowania się uczestnika szkolenia, utrudniającego jego przeprowadzenie, prowadzący szkolenie ma prawo do wykluczenia go z dalszej części szkolenia.
 8. Uczestnicy zobowiązani są do posługiwania się środkami dydaktycznymi wykorzystywanymi na potrzeby szkolenia w sposób zgodny z przeznaczeniem, w czasie i zgodnie z instrukcjami podawanymi przez Prowadzącego szkolenie.
 9. Uczestniczenie jedynie w części szkolenia nie upoważnia Uczestnika szkolenia do podejścia do egzaminu sprawdzającego. W przypadku wystąpienia zakłóceń w połączeniu, utrudniających zrozumienie przekazywanych treści, szkolenie należy powtórzyć. Warunkiem powtórzenia szkolenia jest zgłoszenie tego faktu prowadzącemu w trybie natychmiastowym.
 10. Uczestniczenie w części szkolenia skutkujące brakiem możliwości podejścia do egzaminu sprawdzającego dyskwalifikuje Uczestnika szkolenia, uniemożliwiając jednocześnie Zleceniobiorcy wypełnienie §4.5 Regulaminu szkoleń. Sytuacja ta nie zwalnia Zleceniodawcy z opłaty za szkolenie.
 11. Wystawienie duplikatu zaświadczenia odbywa się na pisemną prośbę Zleceniodawcy przekazaną drogą e-mailową (e-mail: szkolenia@selabhp.pl, biuro@selabhp.pl, po uiszczeniu opłaty w wysokości 20 zł netto + VAT za 1 sztukę duplikatu na konto Zleceniobiorcy, na podstawie wystawionej faktury (cena obejmuje koszt zaświadczenia, koszty pracy pracownika, koszty wysyłki listem poleconym).

§ 5 SZKOLENIA E-LEARNINGOWE

 1. Warunkiem korzystania z platformy www.znambhp.pl jest połączenie ze stabilną siecią Internet.
 2. Zleceniobiorca oświadcza, że wszystkie treści, materiały audio oraz video, plakaty oraz inne środki dydaktyczne wykorzystywane na platformie są zgodne z aktualnym stanem prawnym, a także zostały opracowane w oparciu o wiedzę, doświadczenie, dobre praktyki oraz z wykorzystaniem najnowszych metod szkoleniowych i środków dydaktycznych możliwych do umieszczenia na platformie e-learningowej.
 3. Cena szkolenia uwzględnia:
  • udostępnienie platformy e-learningowej w serwisie www.znambhp.pl zapewniającej dostęp do szkolenia, które jest przedmiotem zamówienia
  • udostępnione materiały szkoleniowe
  • organizator szkolenia powołuje komisję egzaminacyjną składającą się z dwóch zespołów – jeden po stronie Zleceniodawcy drugi Zleceniobiorcy
  • przeprowadzenie egzaminu odbywa się przez dwutorowo:
   • po stronie Zleceniobiorcy – część teoretyczna sprawdzenia wiedzy objętej programem szkolenia, którego rezultat zostanie oceniony na podstawie algorytmu opracowanego przez komisję egzaminacyjną z ramienia Centrum Szkoleń Sela Sp. z o. o.
   • po stronie Zleceniodawcy – część praktyczna sprawdzenia umiejętności wykonywania lub organizowania pracy z wykorzystaniem treści szkolenia – Zleceniodawca zobowiązany jest do rzetelnego przeprowadzenia egzaminu
  • wystawienie zaświadczeń, potwierdzających odbycie szkolenia
  • przekazanie pełnej dokumentacji dotyczącej szkolenia
 4. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do aktywnego udziału w całości szkolenia.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego przystąpienia do egzaminu sprawdzającego.
 6. Prawa własności intelektualnej do materiałów zawartych w serwisie www.znambhp.pl w całości przysługują Zleceniobiorcy. Jakiekolwiek kopiowanie, drukowanie, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezastosowania się do powyższych mogą zostać zastosowane środki prawne.
 7. Zleceniodawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w serwisie www.znambhp.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w serwisie jest Zleceniodawca, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Zleceniodawcy.
 8. Mając na uwadze bezpieczeństwo danych przetwarzanych w ramach serwisu, po 20 minutach bezczynności użytkownika następuje automatyczne wylogowanie z systemu. Wprowadzone dane i informacje zostają zapisane w bazie danych pod warunkiem ich wcześniejszego zatwierdzenia przez użytkownika.
 9. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych, które mogą powodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu www.znambhp.pl lub czasowo uniemożliwić korzystanie z niego.
 10. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak możliwości dostępu do serwisu www.znambhp.pl przez użytkownika, wynikający np. z ograniczeń technicznych sprzętu.
 11. Zleceniobiorca informuje, że strony internetowe, do których odnośniki znajdują się w serwisie www.znambhp.pl, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przez niego przygotowane. W konsekwencji Zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały zawarte na tych stronach lub stronach z nimi połączonych.
 12. Wystawienie duplikatu zaświadczenia odbywa się na pisemną prośbę Zleceniodawcy przekazaną drogą e-mailową (e-mail: szkolenia@selabhp.pl, biuro@selabhp.pl), po uiszczeniu opłaty w wysokości 20 zł netto + VAT za 1 sztukę duplikatu na konto Zleceniobiorcy, na podstawie wystawionej faktury (cena obejmuje koszt zaświadczenia, koszty pracy pracownika, koszty wysyłki listem poleconym – za przesyłkę kurierską zostaną doliczone dodatkowe koszty wysyłki).

§ 6 REZYGNACJA ZE SZKOLENIA PRZEZ ZLECENIODAWCĘ

 1. Zleceniodawcy szkolenia przysługuje prawo rezygnacji z udziału w szkoleniu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w punktach 6.2 i 6.3 niniejszego paragrafu.
 2. Rezygnacja z udziału uczestnika w szkoleniu bez ponoszenia kosztów może odbyć się wyłącznie drogą mailową (e-mail: szkolenia@selabhp.pl, biuro@selabhp.pl) przy czym wiadomość w przedmiocie rezygnacji musi wpłynąć na skrzynkę pocztową Zleceniobiorcy nie później niż 3 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
 3. Rezygnacja z udziału osoby zgłoszonej w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia skutkuje obciążeniem Zleceniodawcy w wysokości 80% kosztów brutto uczestnictwa, o ile Zleceniodawca poinformuje Usługobiorcę w formie pisemnej wyłącznie drogą mailową (e-mail: szkolenia@selabhp.pl, biuro@selabhp.pl) o rezygnacji ze szkolenia. Brak informacji w formie pisemnej do dnia i godziny rozpoczynającej szkolenie skutkuje obciążeniem Zleceniodawcy w wysokości 100% kosztów uczestnictwa.
 4. Uruchomienie szkolenia e-learningowego w serwisie www.znambhp.pl skutkuje brakiem możliwości rezygnacji ze szkolenia.

§ 7 ODWOŁANIE SZKOLENIA PRZEZ ZLECENIOBIORCĘ

 1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w szczególności, w sytuacji nieprzewidzianych zdarzeń losowych lub braku wystarczającej liczby uczestników.
 2. W przypadku odwołania szkolenia przez Zleceniobiorcę wniesione płatności za udział osób w szkoleniu zostaną w całości zwrócone na rachunki bankowe, z których zostały wpłacone w terminie 7 dni roboczych od dnia odwołania szkolenia, chyba że Zleceniobiorca i Zleceniodawca uzgodnią inny termin szkolenia.
 3. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia w obrębie miejscowości, w której odbywa się szkolenie.
 4. Informacja o zmianie miejsca szkolenia lub jego odwołaniu zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej Zleceniodawcy lub telefonicznie.

§ 8 REKLAMACJE

 1. Uczestnik lub Zleceniodawca zgłaszający uczestnika jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z przebiegiem lub jakością szkolenia w terminie 7 dni od dnia, w którym szkolenie się odbyło.
 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Zleceniobiorcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: szkolenia@selabhp.pl, biuro@selabhp.pl). Zaleca się podanie przez Uczestnika lub Usługodawcę zgłaszającego uczestnika w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, przedmiotu żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
  1. Formularz reklamacji – Pobierz PDF
  2. Reklamacja poradnik – Pobierz PDF
 3. Zleceniobiorca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Zleceniobiorca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Każda ze zgłoszonych reklamacji przekazywana jest Kierownikowi merytorycznemu i służy zwiększeniu jakości świadczonych usług.

§ 9 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Centrum Szkoleń Sela Sp. z o.o. przetwarza informacje dotyczące Usługodawców, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z wyodrębnionych zasobów platformy www.znambhp.pl oraz usług oferowanych.
 2. Zleceniodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu do Zleceniobiorcy na piśmie: e-mailem (szkolenia@selabhp.pl, biuro@selabhp.pl). W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów serwisu www.znambhp.pl oraz usług oferowanych w jego ramach Zleceniodawca traci możliwość korzystania z nich.
 3. Administratorem danych osobowych Zleceniodawcy przekazanych przy zakładaniu konta lub złożeniu zamówienia w zakresie: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, NIP, jest Centrum Szkoleń Sela Sp. z o. o. Dane osobowe podane przy zakładaniu konta lub składaniu zamówienia przetwarzane będą w celach:
  realizacji i obsługi zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej na podstawie Regulaminu
  marketingu produktów własnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
  w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera dane są przetwarzane również w celu przesyłania Newslettera (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit a) RODO, czyli zgoda osoby której dane dotyczą).
 4. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności, świadcząc w szczególności usługi informatyczne, księgowe.
 5. Dane osobowe osób szkolonych (jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, nazwa stanowiska pracy) podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres:
  w przypadku odbycia szkolenia stacjonarnego oraz szkolenia w formie telekonferencji – do dnia ważności szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.)
  w przypadku odbycia szkolenia przez platformę e-learningową www.znambhp.pl – do dnia ważności szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.)
  dane przetwarzane w celach przesyłania Newslettera – do czasu wycofania zgody – zwracając się w tym celu do Zleceniodawcy na piśmie: e-mailem lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 6. Osoba której dane dotyczą ma prawo:
  żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. W przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień.

§ 10 PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI SZKOLENIOWEJ

 1. Dokumentacja szkolenia zostanie wysłana drogą elektroniczną na adres wskazany przez Zleceniodawcę w plikach zabezpieczonych hasłem. Hasło odszyfrowujące plik zostaje przesłane za pomocą innego kanału informacyjnego, np. jako wiadomość sms.
 2. W przypadku wysyłania dokumentacji szkolenia drogą pocztową lub przesyłką kurierską zostaną naliczone dodatkowe opłaty.
 3. Koszty wysyłania dokumentacji szkolenia drogą pocztową lub przesyłką kurierską nie będą naliczane w przypadku zamówień powyżej 300,00 zł netto.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnikowi szkolenia nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie szkolenia, chyba że Prowadzący szkolenie lub Zleceniobiorca wyrazi uprzednio pisemną zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku.
 2. Organizator ma prawo kontaktować się zarówno z uczestnikiem szkolenia jak i Zleceniodawcą w celu uzyskania opinii na temat zadowolenia z jakości, formy oraz przedstawionych w szkoleniu treści.
 3. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawianie faktury przez Usługobiorcę bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktur oraz wysłanie dokumentacji szkolenia drogą pocztową lub e-mailową.
 4. W przypadku, gdy Uczestnik szkolenia nie jest jednocześnie osobą wypełniającą formularz rejestracyjny online, podmiot zgłaszający powierza Organizatorowi dane osobowe Uczestnika szkolenia do przetwarzania w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie niezbędnym do jego organizacji.
 5. Zleceniodawca zgłaszający Uczestnika szkolenia oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
Zainteresowany współpracą?
Sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się z nami
Sela BHP - logo kolor czarny napis
Sela Sp. z o.o.
Szybki kontakt
Zadzwoń
+48 509 127 746
Zadzwoń
Scroll to Top