Nadzory BHP

Nadzory BHP na budowie /
w zakładzie produkcyjnym

Prowadzimy kompleksowy nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nad inwestycjami budowlanymi na terenie całej Polski. Reprezentujemy każdą grupę uczestników procesu budowlanego – od Inwestora, Generalnego Wykonawcę, ale też firmy podwykonawcze

Naszym celem jest maksymalne zapewnienie bezpieczeństwa na budowie, realizacja upragnionego dla wszystkich celu „0 wypadków przy pracy” i dopilnowanie, by w jednej z najbardziej ryzykownych branż standardy pracy były na światowym poziomie.

Sela BHP - nadzory BHP
Sela BHP - nadzory BHP

Nasze doświadczenie w prowadzeniu nadzorów BHP

Specjaliści BHP Sela trzymali pieczę nad bezpieczeństwem:

 • budowy linii elektroenergetycznej
 • budowy hali paliw alternatywnych
 • rozbudowy oraz projektów energetycznych elektrociepłowni
 • rozbudowy, modernizacji, budowy stacji paliw płynnych
 • wycinki i usuwania drzew i krzewów
 • prac budowlanych
 • budów farm wiatrowych
 • rozbudowy zakładów produkcyjnych, budynków magazynowo-biurowych
 • stawiania nowych linii produkcyjnych i wielu innych.

Co obejmuje nadzór BHP?

Nadzorujemy budowy liniowe, kubaturowe, a także wskazane prace techniczne w funkcjonujących zakładach produkcyjnych. Zapewniamy zarówno nadzór bezpośredni 24/dobę, jak i nadzory przy wybranych pracach, jak np. prace szczególnie niebezpieczne. 

W pakiecie naszych usług znajduje się też zapewnienie Koordynatora BHP na budowie, jak i wyłącznie cykliczne audyty na zlecenie.

Sela BHP - nadzory BHP
Zainteresowany?Wyślij formularz darmowej wyceny!

Na czym polega i co rzeczywiście obejmuje nadzór BHP?

 • przeprowadzanie szkoleń wprowadzających na budowę
 • weryfikację dokumentacji pracowniczej
 • nadzór nad dokumentacją (IBWR, dokumentacja maszyn, urządzeń, pozwolenia na pracę itp.)
 • opiniowanie codziennych pozwoleń na pracę
 • nadzór nad pracami, które są objęte pozwoleniem na prace
 • przeprowadzanie codziennych kontroli stanu bezpieczeństwa, w oparciu o listę kontrolną dotyczącą codziennych kontroli BHP na budowie, w tym:
  • kontrola terenu, na którym prowadzone są prace budowlane
  • kontrola organizacji stanowisk pracy oraz bezpieczeństwa prowadzonych prac
  • kontrola stanu technicznego stosowanego sprzętu budowlanego
  • wycofywanie, bądź wnioskowanie o natychmiastowe zaprzestanie użytkowania sprzętu budowlanego, który nie spełnia wymogów, jest uszkodzony, bez ważnych przeglądów, dokumentacji bądź niezgodny ze stosowanymi standardami
  • weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych
  • kontrola prawidłowości oznaczenia terenu prowadzonych prac
  • kontrola wydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia robót budowlanych zgodnie z planem organizacji budowy oraz bieżące reagowanie na nieprawidłowości
  • określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz materiałów niebezpiecznych na terenie budowy
  • weryfikacja prawidłowości ustalenia wydzielenia stref niebezpiecznych oraz bieżące reagowanie na nieprawidłowości
  • weryfikacja niezbędnej dokumentacji: IBWR, pozwoleń na pracę, zaświadczeń o ukończonych szkoleniach bhp, zaświadczeń lekarskich, uprawnień itp.
  • kontrola prawidłowości stosowania środków ochrony indywidualnej zgodnie z ustalonymi standardami oraz bieżące reagowanie na nieprawidłowości
  • kontrola porządku na placu budowy oraz bieżące reagowanie na nieprawidłowości
  • szczególna kontrola obszarów, w których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne
  • wsparcie i współpraca z działem BHP pod kątem zauważonych nieprawidłowości, podejrzenia świadczenia pracy pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych
 • współudział oraz organizowanie i prowadzenie codziennych spotkań BHP
 • kontrola planu BiOZ wraz z przedstawianiem ewentualnych zaleceń zmian
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze stanem bezpieczeństwa pracy
 • współpraca z uprawnionymi jednostkami kontroli zewnętrznej badającymi warunki pracy na budowie
 • kontrola firm podwykonawczych z zakresu:
  • weryfikacji dokumentacji IBWR
  • organizacji stanowisk pracy oraz bezpieczeństwa prowadzonych prac
  • stanu technicznego stosowanego sprzętu budowlanego
  • posiadania aktualnych szkoleń bhp, badań lekarskich oraz uprawnień
  • weryfikacji realizacji zaleceń pokontrolnych
  • prawidłowości oznaczenia terenu prowadzonych prac
  • wydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia robót budowlanych zgodnie z planem organizacji budowy
  • określenia sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz materiałów niebezpiecznych na terenie budowy
  • prawidłowości ustalenia wydzielenia stref niebezpiecznych
 • weryfikacja poprawności umieszczenia znaków BHP dotyczących zasad poruszania się na terenie budowy
 • sporządzenie raportów BHP (dziennych / tygodniowych / miesięcznych)
 • współpraca ze Służbą BHP Generalnego Wykonawcy, Inwestora i innymi
 • wsparcie Służby BHP w raportowaniu zdarzeń wypadkowych oraz potencjalnie wypadkowych
 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad BHP.

Jak rozumiemy nadzór BHP?

Jako zespół świadomy rangi bezpieczeństwa doskonale rozumiemy wagę powierzonych nam zadań. Rozumiemy fakt codziennie toczącej się walki o terminową realizację harmonogramów. 

Kiedy zespoły walczą o realizację inwestycji, my walczymy o ludzkie zdrowie i życie wspierając naszymi działaniami bezpieczną realizację prac.

Sela BHP - audyty
Zainteresowany?Wyślij formularz darmowej wyceny!
Sela BHP - nadzory BHP

Kadra Specjalistów BHP Sela

Zapewniamy wysoko wyspecjalizowaną kadrę Specjalistów BHP pracujących według standardów Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Nasz zespół posiada doświadczenie przy prowadzeniu nadzorów BHP na budowach, jak również w firmach produkcyjnych. 

Do każdego projektu dedykujemy specjalistę posiadającego wymagane uprawnienia i odpowiednie kompetencje zarówno zawodowe, merytoryczne, osobowościowe, czy choćby językowe.

Czego można oczekiwać od Nadzoru BHP Sela?

 • pracujemy według bardzo wysokich standardów
 • dostrzegamy wszelkie zagrożenia
 • potrafimy zdiagnozować następstwa niepożądanych zdarzeń i zachowań
 • cechujemy się otwartością umysłu, wysoką kulturą osobistą, jak i umiejętnością współpracy i doradztwa.
Sela BHP - audyty

Korzyści ze współpracy z Nadzorem BHP Sela

 • Zapewniamy nadzór bhp 24h/dobę na terenie całej Polski.
 • Dedykujemy doświadczonych i kompetentnych Specjalistów BHP o wysokich kwalifikacjach.
 • Gwarantujemy zastępstwo w sytuacjach losowych bądź większą ilość kadry w razie potrzeby.
 • Pracujemy według standardów Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.
 • Organizujemy dni bezpieczeństwa na budowie wzmacniając kulturę bezpieczeństwa.
 • Wspieramy na każdym etapie realizacji prac, od momentu planowania inwestycji, prac przygotowawczych, wykonawczych oraz odbiorów.
 • Cyklicznie weryfikujemy Twój stopień zadowolenia ze współpracy.
 • Jesteśmy elastyczni w kwestii terminów płatności.
 • Inicjujemy dodatkowe aktywności i dobre praktyki przy realizacji prac budowlanych.
 • Bardzo dobrze komunikujemy się z zespołami stojąc w roli partnera, który doradza, wyjaśnia, szuka rozwiązań, by wszystkie prace prowadzić w sposób bezpieczny.

Decydując się współpracować z nami masz pewność rzetelności wykonywanych prac, dostrzegania wszelkich nieprawidłowości i szybkiego działania celem ich wyeliminowania.

Zapraszamy do współpracy.

Zainteresowany?Wyślij formularz darmowej wyceny!

Wybierz usługę BHP, która Cię interesuje

Zainteresowany współpracą?
Sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się z nami
Sela BHP - logo kolor czarny napis
Sela Sp. z o.o.
Szybki kontakt
Zadzwoń
+48 509 127 746
Zadzwoń
Scroll to Top