Dokumentacja PPOŻ.

Dokumentacja PPOŻ.

Posiadanie aktualnej, pełnej i rzetelnej dokumentacji w zakresie PPOŻ. w firmie jest obligatoryjne dla zapewnienia jej prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania. Wszelkiego rodzaju ekspertyzy, instrukcje czy raporty weryfikują jej faktyczny stan i zapobiegają wystąpieniom ewentualnych zagrożeń. Jest to niezwykle ważny aspekt z punktu widzenia przepisów prawa, jak również firm ubezpieczeniowych, które w przypadku pożaru są warunkiem koniecznym do wypłacenia odszkodowania. Pozwala też uniknąć problemów z Państwową Inspekcją Pracy, czy Sanepidem.

Dla naszych Klientów opracowujemy pełne dokumentacje w zakresie PPOŻ., zarówno te pojedyncze jak i kompleksowe.  Analizujemy zagrożenia, badamy możliwości i perspektywy, tworzymy rzetelną dokumentację oraz wdrażamy proponowane zmiany, jeśli sytuacja tego wymaga. Na podstawie ogromnej wiedzy i doświadczenia naszych Specjalistów, wydajemy opinie w zakresie ochrony przeciwpożarowej dopasowane do indywidualnych zagrożeń firmy.

Opracowujemy plany ewakuacyjne budynków, które mają za zadanie precyzyjnie obrazować rozmieszczenie wyjść ewakuacyjnych z budynku, przebieg dróg ewakuacyjnych, rozmieszczenie miejsc zbiórki do ewakuacji. Istotne jest również oznaczenie i łatwo dostępna lokalizacja urządzeń przeciwpożarowych. Wszystkie plany wykonujemy na podstawie dokumentacji technicznej od Klienta.

Sela BHP - dokumentacja PPOŻ.
Sela BHP - dokumentacja ppoż.

Z czego powinna się składać prawidłowo opracowana dokumentacja PPOŻ. w zakładzie?

Dokumentację przeciwpożarową tworzymy w opiniowanym budynku, według ściśle określonych zasad przez polskie przepisy prawne. Wykazuje ona przede wszystkim nieprawidłowości w badanym budynku i wskazuje rozwiązania, które minimalizują zagrożenie w danym obiekcie. 

Ponadto informujemy o planach ewakuacyjnych oraz wskazujemy potencjalne możliwości powstawania wybuchów. 

Zainteresowany?Wyślij formularz darmowej wyceny!

Co powinna zawierać prawidłowo stworzona dokumentacja przeciwpożarowa?

1. Plany ewakuacji obiektu

Kluczowymi elementami planów ewakuacji obiektu są plansze, które wskazują drogi i kierunki ewakuacyjne. Stanowią one tym samym graficzną część instrukcji informującej o sposobach przeprowadzania akcji ewakuacyjnych. Zapoznanie się z dokumentacją jest obligatoryjne dla każdego pracownika i użytkownika danego obiektu. Wszystkie dokumenty powinny być łatwo dostępne oraz wykonane w sposób czytelny i przejrzysty. 

Według prawa mamy obowiązek wykonania planu zawierającego następujące elementy:

 • graficzne dane obiektu, wraz z podziałem na strefy pożarowe,
 • parametry pożarowe substancji palnych,
 • usytuowanie drogi pożarowej oraz obiektów przylegających do budynku właściwego,
 • miejsca występowania hydrantów,
 • kategorie zagrożenia ludzi (przewidywana liczba osób na poszczególnych kondygnacjach budynku oraz w pomieszczeniach).

2. Operat Przeciwpożarowy

Operat stanowi dokument, zawierający szczegółowe warunki ochrony PPOŻ. instalacji, bądź obiektu magazynowania odpadów zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami. Miejsce musi zostać wcześniej uzgodnione z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej. Operat, w świetle przepisów, musi zostać wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub inżyniera pożarnictwa posiadającego odpowiednie uprawnienia.

3. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego przybiera formę opracowania dotyczącego ustalania ochrony przeciwpożarowej, które należy uwzględnić podczas eksploatacji danego budynku. Wymagania prawne są określone ustawą, a zapoznanie z instrukcją jest obowiązkowe w przypadku każdego pracownika przebywającego na danym obiekcie, bez względu na stanowisko. IBP musi być aktualizowana raz na dwa lata, bądź po zmianach sposobu eksploatowania obiektu.

Powinna ona obligatoryjnie zawierać takie aspekty jak:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej odnoszące się do przeznaczenia i sposobu użytkowania budynku,
 • określenie obowiązkowego wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
 • zalecane sposoby postępowania podczas wystąpienia pożaru, ze szczególnym uwzględnieniem planów ewakuacyjnych,
 • wskazanie osób wykonujących instrukcję,
 • plany obiektów i terenów przylegających do właściwego obiektu, z określeniem wymiarów, wskazaniem stref pożarowych oraz warunków ewakuacyjnych.

Analiza bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego obiektu musi zostać podjęta w celu dokładnego wskazania i określenia instrukcji, jakimi należy się kierować podczas wystąpienia zagrożenia. Przepisy nakazują wykonanie w obiektach użyteczności publicznej, np. szkołach, bankach, hotelach, halach produkcyjnych, magazynach, podczas gdy:

 • występuje strefa zagrożenia wybuchem, bez względu na rozmiary budynku,
 • kubatura brutto przekracza 1000 m3, lub w przypadku budynków inwentarskich – przekracza 1500 m3,
 • powierzchnia strefy pożarowej przekracza dla obiektów takich jak stacje uzdatniania wody, bądź składowiska odpadów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719): właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów zapewniają oraz wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. 

4. Ocena zagrożenia wybuchem

Według prawa, wszystkie przedsiębiorstwa, firmy, budynki czy instytucje, które mogą generować zagrożenie związane z wybuchem, powinny mieć przeprowadzoną obowiązkowo  ocenę zagrożenia. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej analizy zostanie stwierdzone, że istnieje takie zagrożenie, wówczas opracowujemy dla naszych Klientów tzw.  dokument zabezpieczenia przed wybuchem, który zawiera takie elementy jak:

 • wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
 • określenie czynników przyczyniających się do zainicjowania zapłonu,
 • graficzne opracowanie dokumentacji klasyfikacyjnej,
 • wskazanie stref zagrożenia wybuchem w danych pomieszczeniach.

Dokumentacja PPOŻ. powinna zostać poprawnie przeprowadzona przez właściwy organ oraz skompletowana w odpowiedni sposób. Wszystkie scenariusze pożarowe oraz projekty urządzeń i instalacji przeciwpożarowych muszą zostać wykonane według obowiązujących przepisów prawnych. O te kluczowe elementy dbamy w każdej prowadzonej przez nas firmie, gwarantując naszym Klientom bezpieczeństwo i spokojny sen. 

Jeśli masz wątpliwości co do posiadanej dokumentacji PPOŻ. w swojej firmie zgłoś się do naszych ekspertów po poradę. Pomożemy Ci zabezpieczyć Twój biznes przed katastrofalnymi w skutkach efektami zaniedbania w prowadzeniu, uzupełnianiu i aktualizowaniu dokumentów wpływających na zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich pracowników. 

Zainteresowany współpracą?
Sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się z nami
Sela BHP - logo kolor czarny napis
Sela Sp. z o.o.
Szybki kontakt
Zadzwoń
+48 509 127 746
Zadzwoń
Scroll to Top