Regulamin

Regulamin korzystania z www.selabhp.pl i serwisu www.znambhp.pl

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy zbiór zasad regulujących korzystanie z strony internetowej pod adresem www.selabhp.pl.pl oraz zasady sprzedaży i świadczenia usług za jego pośrednictwem. 
 2. Serwis Internetowy – strona internetowa znajdująca się pod adresem internetowym www.znambhp.pl
 3. Administrator – administratorem i właścicielem Serwisu Internetowego znambhp.pl, jest  zwanym dalej Administratorem. 
 4. Zamawiający– osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, przy zastrzeżeniu, iż Zamawiający, mający zamiar korzystania z Serwisu Internetowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub reprezentujący osobę prawną nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W niniejszym Regulaminie Zamawiającym będziemy określali każdego kto przegląda strony Serwisu Internetowego, dokonuje zakupów Usług Szkoleniowych, zakupów Serwisów czy zapisuje się na płatne, czy bezpłatne biuletyny informacyjne. 
 5. Oferta – aktualna oferta która oprócz ceny może zawierać również dodatkowe szczegóły takie jak zakres oferty, termin realizacji usługi, miejsce realizacji usługi, wymagania techniczne i inne warunki realizacji usługi. 
 6. Usługi Szkoleniowe – usługi świadczone przez Administratora opisane szczegółowo w § 4 Regulaminu. 
 7. Zamówienie – zgłoszenie chęci kupna Usług Szkoleniowych i Serwisów na warunkach określonych w Regulaminie oraz Ofercie zamieszczonej na stronie Serwisu Internetowego poprzez kliknięcie przycisku zamówienia znajdującego się w Serwisie Internetowym i wypełnienie następnie pojawiającego się formularza zgłoszenia. 
 8. Umowa – umowa cywilnoprawna do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia, której przedmiotem jest nabycie Usług Szkoleniowych lub Serwisów. Integralną częścią Umowy jest Polityka Prywatności, Regulamin i Oferta. 
 9. Treści – wszelkie informacje przekazywane za pośrednictwem Serwisu Internetowego, wiadomości poczty elektronicznej z adresów e-mail Serwisu Internetowego, dostępne w Materiałach Szkoleniowych, a także przekazywane w ramach Usługi Szkoleniowej i Serwisów. 
 10. Materiały Szkoleniowe – wszelkie materiały w formie drukowanej, plików tekstowych, plików video lub plików audio przekazywane Klientowi przez Administratora w ramach realizacji Usługi Szkoleniowej. 
 11. Trener – osoba prowadząca szkolenie. 
 12. Serwis – każda usługa świadczona w formie elektronicznej (e-usługa) świadczona przez Administratora lub kupowana przez Serwis Internetowy 
 13. Profil Zamawiającego – zestaw danych wprowadzonych przez Zamawiającego podczas rejestracji w Serwisie Internetowym, a także dane o złożonych zamówieniach, dokonanych płatnościach, aktywnych Serwisach Zamawiającego dostępnych w panelu Zamawiającego, po podaniu danych autoryzacyjnych. Każdy Zamawiający posiada dostęp do swojego profilu. 

§ 2 Przepisy ogólne

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz świadczenia Usług Szkoleniowych oraz Serwisów przez Administratora. 
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu Internetowego poprzez zawarcie Umowy na odległość, pomiędzy Administratorem a Zamawiającym.
 3. Każdy Zamawiający składający Zamówienie w Serwisie Internetowym jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, Polityką Prywatności i aktualną Ofertą na którą składa Zamówienie. 
 4. Poprzez złożenie Zamówienia w Serwisie Internetowym Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem, Polityką Prywatności i aktualną Ofertą i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie. 
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem Internetowym to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu Internetowego, którego przyczyną jest brak spełnienia wymienionych wymagań technicznych.
  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z dowolnym Serwisem są każdorazowo określane w Ofercie. 
 6. Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz ewentualnych związanych z nimi konsekwencjach dla Zamawiających, będą umieszczane na stronach Serwisu Internetowego. Informacje dotyczące odpowiednich Serwisów będą dostępne po zalogowaniu się do Profilu Zamawiającego. 
 7. Administrator dokłada wszelkich niezbędnych starań do prawidłowego działania Serwisu Internetowego. 

§ 3 Zawarcie Umowy

 1. Zamówienie można złożyć poprzez drogę mailową na adresy podane w Serwisie Internetowym znambhp.pl, telefonicznie lub na adres siedziby Administratora także podane w Serwisie Internetowym lub na www.selabhp.pl.
 2. Jeżeli Zamówienie dotyczy Usług Szkoleniowych oraz Serwisów świadczonych drogą elektroniczną lub stacjonarnych, wtedy po zarejestrowaniu i zakończonym szkoleniu zostaną wystawione Certyfikaty i faktura z określonym terminem do zapłaty.
 3. Jeżeli Zamówienie dotyczy Usług Szkoleniowych świadczonych w formie tradycyjnego szkolenia stacjonarnego, Administrator zastrzega sobie prawo w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego do:
  1. przesunięcia szkolenia na inny termin
  2. zmiany miejsca szkolenia – z zastrzeżeniem że szkolenie odbędzie się w tym samym mieście,
  3. modyfikacji godziny rozpoczęcia i zakończenia szkolenia – z zastrzeżeniem stałej liczby godzin szkolenia podanych w odpowiedniej Ofercie,
  4. zaproponowania Klientowi następnego terminu szkolenia, jeżeli liczba zgłoszonych uczestników przekroczy ustaloną przez Administratora maksymalną liczbę uczestników dla danego typu szkolenia 
 4. Przy zaistnieniu zdarzenia opisanego w  § 3 pkt. 3a , Administrator powiadomi niezwłocznie Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podanej w zamówieniu najpóźniej do 7 dni przed terminem szkolenia. Zamawiający ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od Umowy, o czym powinien powiadomić Administratora na adres poczty elektronicznej – nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie. 
 5. Przy zaistnieniu zdarzeń opisanych w  § 3 pkt. 3b i § 3 pkt. 3c, Administrator powiadomi niezwłocznie Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podanej w zamówieniu najpóźniej do 3 dni przed terminem szkolenia. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, ani dodatkowe odszkodowanie z żadnego tytułu. 
 6. Przy zaistnieniu zdarzenia opisanego w § 3 pkt.  3d Administrator powiadomi niezwłocznie Zamawiającego o takim fakcie na adres poczty elektronicznej podanej w zamówieniu najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego po złożeniu Zamówienia. Zamawiający ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od Umowy, o czym powinien powiadomić Administratora na adres poczty elektronicznej – nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie. 
 7. Podczas procesu składania Zamówienia lub korzystania z Usług Szkoleniowych i Serwisów Zamawiający może być informowany o możliwościach dodatkowego zakupu materiałów uzupełniających, biuletynów, dodatkowego oprogramowania, jak również uczestniczenia w odpłatnych szkoleniach stacjonarnych i warsztatach. 
 8. Niektóre Serwisy mogą wymagać dodatkowej konfiguracji i w takim przypadku Administrator ma czas do 7 dni roboczych na uruchomienie Serwisu. 

§ 4 Zakres Świadczenia Usług Szkoleniowych i Serwisów

 1. W zależności od konkretnej Oferty przedstawionej w Serwisie Internetowym, Administrator może świadczyć Usługi Szkoleniowe na dwa sposoby: 
  1. w formie tradycyjnego szkolenia stacjonarnego lub,
  2. w formie usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. W przypadku Usług Szkoleniowych świadczonych w formie tradycyjnego szkolenia stacjonarnego, Zamawiający każdorazowo składając Zamówienie, przyjmuje Ofertę umieszczoną na stronach Serwisu Internetowego. Usługa Szkoleniowa w takim przypadku dotyczy konkretnego zakresu, terminu i miejsca szkolenia. 
 3. W przypadku Usług Szkoleniowych i Serwisów świadczonych drogą elektroniczną, Administrator świadczy Usługi Szkoleniowe i Serwisy, oferowane na stronie Serwisu Internetowego, pod domeną selabhp.pl.
 4. Realizacja Usług Szkoleniowych przy zastrzeżeniu treści Oferty w szczególności może polegać na udostępnianiu Klientowi Materiałów Szkoleniowych w formie plików tekstowych, plików video lub plików audio: 
  1. za pośrednictwem Internetu (on-line),
  2. za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej,
  3. na nośnikach video, dyskach komputerowych lub na wszystkich innych typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego.
 5. W przypadku Usług Szkoleniowych i Serwisów świadczonych drogą elektroniczną, Administrator nie zapewnia Klientowi indywidualnych konsultacji drogą poczty elektronicznej, czy też w jakikolwiek inny sposób.
 6. W przypadku dostawy Materiałów Szkoleniowych w formie pisemnej oraz utrwalonych na nośnikach video, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego Zamawiający posiada prawo wyboru sposobu dostawy. 
 7. Koszty przesyłki są pokrywane przez Zamawiającego. 
 8. Zamawiający ma prawo do korzystania z wykupionych Usług Szkoleniowych i Serwisów w okresie na jaki dana Usługa Szkoleniowa czy Serwis został wykupiony i opłacony. 
 9. Zamawiający ma prawo do korzystania z całości lub części Serwisów i Usług Szkoleniowych na własny użytek niekomercyjny i korzysta z Serwisów i Usług Szkoleniowych wyłącznie na własne ryzyko. 
 10. Zabroniona jest redystrybucja i wykorzystanie treści Serwisu Internetowego oraz poszczególnych Serwisów i Usług Szkoleniowych w jakiejkolwiek formie innej niż użytek prywatny, bez pisemnej zgody Administratora. 
 11. Zamawiający we własnym zakresie i na własny koszt zapewni sobie:
  1. sprzęt i oprogramowanie niezbędne do korzystania z Serwisów,
  2. dostęp do sieci Internet (który każdorazowo jest niezbędny do poprawnego działania Serwisu).

§ 5 Majątkowe Prawa Autorskie, Licencje

 1. Dostarczane Zamawiającym, Materiały Szkoleniowe przechodzą na ich własność z chwilą ich przekazania z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. 
 2. Przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do Materiałów Szkoleniowych. 
 3. Treść Materiałów Szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi i należy do Administratora lub Trenera (Ustawa z dn 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.)), a ich reprodukowanie, przenoszenie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona. 
 4. Informacje podane na stronach Serwisu Internetowego, a także dostarczane za pomocą Serwisu Internetowego i poczty e-mail, poza użytkiem prywatnym Zamawiającego lub innymi, zaznaczonymi w tej informacji celami, nie mogą być reprodukowane, przenoszone, rozprowadzane, modyfikowane lub tłumaczone na języki obce bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora. 
 5. W przypadku Usługi Szkoleniowej prowadzonej w formie tradycyjnego szkolenia stacjonarnego, Zamawiający nie ma prawa rejestrować szkolenia przy pomocy jakichkolwiek środków audiowizualnych, zarówno w formie nagrania audio, wideo jak i innych metod utrwalania na nośnikach w postaci cyfrowej czy analogowej. 
 6. Wszelkie prawa autorskie i prawo własności  Serwisów przynależą wyłącznie do Administratora. 
 7. Wykupienie i opłacenie danego Serwisu przez Zamawiającego zgodnie z Ofertą szczegółową skutkuje uzyskaniem przez tego Zamawiającego czasowej, niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji na wykorzystywanie odpowiedniego Serwisu. Okres tej czasowej licencji jest zgodny z okresem na jaki został wykupiony i opłacony dany Serwis.
  Zamawiający nie jest upoważniony do udzielania sublicencji osobom trzecim.
  Jeżeli dana Oferta nie zawiera innych postanowień, taka Licencja jest udzielana Klientowi:
  a) do wykorzystania na stanowisku komputerowym
  b) przeznaczona do użytku własnego z wyłączeniem działalności zarobkowej
  prowadzonej na rzecz osób trzecich
  c) wyłącznie w celu uzyskania dostępu do Serwisów Administratora w zakresie w jakim serwisy te zostały wykupione. 
 8. Zamawiający nie ma prawa do modyfikacji, zmiany struktury, deassemblowania jakiejkolwiek części Serwisu, a także do zastosowania jakiejkolwiek części Serwisu w innym oprogramowaniu niż to, dla którego został stworzony i zaoferowany Zamawiającemu w konkretnej Ofercie. 
 9. Wszystkie kody źródłowe Serwisu a także instrukcje obsługi i filmy instruktażowe są własnością Administratora i z tego tytułu przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 ze zm.). Naruszenie ich grozi odpowiedzialnością karną i cywilną. 
 10. Zabronione jest wykorzystywanie któregokolwiek z elementów Serwisu Internetowego oraz Serwisów, w tym elementów graficznych oraz ich układu, czy kompozycji, łącznie z zawartą treścią, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Administratorowi, za wyjątkiem sytuacji, na które Administrator wyraził pisemną zgodę. 

§ 6 Zmiany w Regulaminie

 1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane w Serwisie Internetowym w postaci tekstu ujednoliconego. 
 2. Klienci mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem. 
 3. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem publikacji nowego Regulaminu. 
 4. Oferty specjalne oraz promocje mogą wprowadzać dodatkowe warunki do Regulaminu. Zakup na podstawie takich ofert jest jednoznaczny z akceptacją zarówno Regulaminu jak i warunków zawartych w konkretnej ofercie specjalnej. 

§ 7 Zwrot

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Zamawiający ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 10 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu dowodu zakupu, o ile jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących. 
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: 
  1. świadczenia Usług Szkoleniowych i Serwisów rozpoczęto, za zgodą konsumenta, o której mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu, przed upływem 10 dniowego terminu,
  2. dotyczących nagrań audio i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.
 3. Zwrotu Zamawiający może dokonać poprzez przesłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres Administratora zgłaszającej dokonania zwrotu. 
 4. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem, Administrator zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez Zamawiającego konto bankowe.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych Usług Szkoleniowych i Serwisów. 

§ 8 Pobieranie Danych

 1. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności, znajdującą się na stronie Serwisu Internetowego w zakresie niezbędnym do realizacji i rozliczenia usług świadczonych w ramach Umowy. 
 2. Administrator umożliwia Zamawiającym przeglądanie i aktualizację danych osobowych, a także ich usunięcie w przypadku rozwiązania Umowy, chyba że ich zachowanie jest niezbędne dla realizacji praw Administratora, wynikających z rozwiązanej Umowy. 
 3. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia szkoleń. W interesie Zamawiającego leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i wykonanie Usług Szkoleniowych. 
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych. 
 5. Administrator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Zamawiającego podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Zamawiającego są błędne lub nieprawdziwe. 
 6. Podanie przez Zamawiającego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupu. Dokonując zakupu Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych  w celu i w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia przez Administratora (tj. realizacji Usługi Szkoleniowej, świadczenia Serwisu, dostarczenia  Materiałów Szkoleniowych i dokonania rozliczeń). 
 7. Administrator zbiera i przetwarza dane dotyczące identyfikacji komputera i adresu IP ,  a także aktualnie używanej wersji Serwisu oraz inne dane niezbędne do prawidłowego świadczenia Serwisów oraz autoryzacji Zamawiającego. 

§ 9 Ceny

 1. Wszystkie, aktualne ceny Usług Szkoleniowych i Serwisów podane są w Ofercie w ramach Serwisu Internetowego. 
 2. Ceny są podawane w polskich złotych (PLN) . 

§ 10 Reklamacje i rezygnacje

 1. Reklamację Zamawiający może złożyć w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres poczty elektronicznej Administratora biuro@selabhp.pl 
 2. W tytule wiadomości należy wpisać słowo „Reklamacja” oraz w treści wiadomości zwięzłe oznaczenie przedmiotu reklamacji. 
 3. Reklamacja może dotyczyć w szczególności:
  1. jakości technicznej zapisu Materiałów Szkoleniowych,
  2. dostawy Materiałów Szkoleniowych,
  3. uszkodzeń nośników video, dysków komputerowych oraz wszystkich innych typów nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego na których dostarczane są Materiały Szkoleniowe,
  4. innych czynności Administratora, związanych z usługami oferowanymi przez niniejszy Serwis Internetowy 
 4. Administrator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. 
 5. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia danych niezbędnych dla jej rozpatrzenia Administrator niezwłocznie wzywa za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego do jej uzupełnienia, a czas określony w punkcie poprzedzającym przedłuża się odpowiednio. 
 6. Uprawnienia z tytułu reklamacji sprzedaży wygasają po roku od dnia sprzedaży, nie mniej Zamawiający, będący konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne bądź prawne Materiałów Szkoleniowych, jeżeli nie zawiadomi Administratora o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia. 
 7. Zamawiający może zrezygnować z zamówionej Usługi Szkoleniowej prowadzonej w formie tradycyjnego szkolenia stacjonarnego nie później niż na 7 dni przed terminem szkolenia podanym w odpowiedniej Ofercie. W przypadku chęci rezygnacji Zamawiający powinien wysłać stosowną informację do Administratora w formie wiadomości poczty elektronicznej na adres biuro@selabhp.pl w tytule wiadomości należy wpisać słowo „Rezygnacja” oraz w treści wiadomości zwięzłą informację, którego szkolenia dotyczy rezygnacja.  Jeżeli jednak rezygnacja nastąpi później niż na 7 dni przed terminem szkolenia, wtedy Administrator może obciążyć Zamawiającego opłatą w wysokości do 30% Usługi Szkoleniowej związaną z przygotowaniem Usługi Szkoleniowej. Rezygnacja jest jednoznaczna z odstąpieniem od Umowy z winy Zamawiającego 
 8. Zamawiający może zrezygnować z zamówionego Serwisu. W przypadku chęci rezygnacji Zamawiający powinien wysłać stosowną informację do Administratora w formie wiadomości poczty elektronicznej na adres biuro@selabhp.pl,  W tytule wiadomości należy wpisać słowo „Rezygnacja” oraz w treści wiadomości zwięzłą informację, którego Serwisu dotyczy rezygnacja. 

§ 11 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Wszystkie Treści zawarte w Serwisie Internetowym, Materiałach Szkoleniowych, biuletynach, wiadomościach poczty elektronicznej a także przekazywane w ramach Usługi Szkoleniowej i w Serwisach mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Wszelkie decyzje, w tym decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie tych Treści podejmowane są na odpowiedzialność Zamawiającego. 
 2. Treści zawarte w Serwisie Internetowym i Serwisach:
  1. zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, przez co nie mogą być  traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. „Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi”
  2. nie stanowią żadnej „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie Treści zawartych w Serwisie Internetowym i Serwisach. 
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane ujawnieniem przez Zamawiającego hasła do swojego Profilu. 
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niewłaściwym użytkowaniem Serwisów 
 5. Administrator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia konserwacji i aktualizacji Serwisów w każdym momencie i w tym czasie Serwis może być niedostępny dla Zamawiającego. Administrator dołoży wszelkich starań, aby przerwy takie następowały w czasie, który spowoduje możliwie najmniejsze zakłócenia w działaniu Serwisu dla Klientów. 
 6. Administrator nie odpowiada za zakłócenia w działaniu Serwisów spowodowane przez przyczyny niezależne od Administratora, w tym między innymi: 
  1. brak lub wadliwe działanie połączenia internetowego pomiędzy komputerem Zamawiającego a serwerami danego Serwisu.
  2. nieprawidłowe działanie urządzeń i oprogramowania używanych przez Zamawiającego do obsługi Serwisów nie spełnienie przez Zamawiającego wymagań dotyczących oprogramowania po stronie Zamawiającego niezbędnego do prawidłowego działania Serwisu, opisanego w regulaminie i konkretnej Ofercie,
  3. awarie techniczne sprzętu serwerowego używanego do obsługi Serwa,
  4. zdarzenia o charakterze siły wyższej,
  5. działanie osób trzecich
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Serwisu w przypadku stwierdzenia korzystania przez Zamawiającego w celu dostępu do Serwisu z oprogramowania innego niż zalecane przez Administratora.
Zainteresowany współpracą?
Sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się z nami
Sela BHP - logo kolor czarny napis
Sela Sp. z o.o.
Szybki kontakt
Zadzwoń
+48 509 127 746
Zadzwoń
Scroll to Top